کلینیک طب سوزنی شیراز آمادگی دارد که به تمام متقاضیان، شرح کامل خدمات انجام شده و هزینه های دریافتی را بصورت رسمی ارائه نماید. این جزئیات با مهر و لوگوی کلینیک برای بیمه های تکمیلی در اختیار بیماران قرار میگیرد. امیدواریم با همکاری سازمانهای بیمه گر بخشی از هزینه درمانی به بیماران بازگردد.