آغاز به همکاری پژوهشی کلینیک طب سوزنی شیراز با مراکز علمی

به منظورافزایش سطح علم و بهبود کاربرد طب سوزنی در درمان بیماران، کلینیک طب سوزنی شیراز بزودی همکاری پژوهشی خود را با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر آغاز خواهد کرد. پیش قراول این همکاری ها با همکاری این کلینیک