پزشک شایسته ایرانی بر بلندای فدراسیون جهانی طب سوزنی

خبر انتخاب دکتر امیرهومن کاظمی به عنوان نایب رییس فدراسیون جهانی طب سوزنی (The World Federation of Acupuncture and Moxibustion) باعث افتخار هر ایرانی است. ایشان که همزمان کرسی استادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه طب سنتی پکن را