پویش همگانی کاهش احتمال انتقال بیماری کرونا

پویش همگانی کاهش احتمال انتقال بیماری کرونا از آنجا که بهترین راه کنترل همه گیری عفونت کرونا ویروس شکستن چرخه انتقال از طریق رعایت بیشتر بهداشت و خودقرنطینه کردن است، کلینیک طب سوزنی شیراز همگام با دیگر ارکان جامعه پزشکی